Säännöt

Ennakkotarkastetut Yhdistysrekisterissä tammikuussa 2010
 
Suomen Voimisteluliitto Svoli ry
Lappeenrannan Naisvoimistelijat ry 
 
SÄÄNNÖT
 
1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi Lappeenrannan Naisvoimistelijat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.
Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.
 
2§ SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.
Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet, ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.
 
3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla
-voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa
-jäsenilleen eri-ikäisten kunto- ja terveysliikuntaa, voimistelun eri lajien harjoitus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa sekä muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia,
-voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia
-näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,
-tarvittavia välineitä ja materiaaleja, sekä
-vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja – toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin,
-harjoittamalla julkaisutoimintaa
 
4§ TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
1. harjoittaa julkaisutoimintaa,
2. välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,
3. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
4. omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
5. järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä ja arpajaisia
6. harjoittaa bingotoimintaa
7. harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.
 
5§ SEURAN JÄSENYYS
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliittoon, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.Vuosikokouksen päätöksellä seura voi liittyä muihin liikuntajärjestöihin ja noudattaa niiden sääntöjä.
 
6§ SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.
Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seuran johtokunta voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet jäsenet suorittavat seuran vuosikokouksen päättämät liittymis -ja jäsenmaksut. Liittymismaksusta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kausimaksut.
 
7 § SEURASTA EROAMINEN
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, kun hän on jättänyt erääntyneen kausimaksunsa maksamatta kahden kuukauden ajan.
 
8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen kausimaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenseuraa tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta. Muusta seuraamuksesta kuin liitosta erottamisesta on määrätty lähemmin liiton kilpailusäännöissä. Kilpailuoikeuden poistamisesta seuraa kaikkien niiden kilpailuoikeuksien menettäminen, jotka seuralla tai sen henkilöjäsenellä on liitossa tai sen jäsenyhdistyksessä vapautumatta kuitenkaan velvollisuuksista liittoa tai sen jäsenyhdistystä kohtaan
Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Dopingrikkomuksia ovat: Kielletty aine tai näyttö kielletyn aineen käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys. Kieltäytyminen dopingtestistä. Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti. Dopingtestin manipulointi. Dopingaineiden hallussapito. Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen. Dopingin edistäminen.
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus.
Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainvälisille lajiliitolle.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
– Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
– Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
– Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- ja harjoitustilanteissa
– Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
– Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa
– Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
– Urheiluhuijaus
– Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– Tuloksista etukäteen sopiminen
– Vedonlyönti
– Vedonlyönti omasta kilpailusta
– Lahjonta
– Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
– Sukupuolinen häirintä
Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä
rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.
Liitto tai sen asemasta tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetuilla tavalla.
Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.
Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole kausimaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
 
9§ JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT
Seuran vuosikokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsen- ja kausimaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta.
Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.
Seuran johtokunnan jäsenet, ohjaajat/ valmentajat ja muut seuratoimijat, jotka ovat seuran jäseniä,
voidaan vapauttaa jäsenmaksusta vuosikokouksen päätöksellä.
 
10 § SEURAN KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä vuosikokous. Vuosikokous pidetään elo- , syys- tai lokakuussa.
Johtokunta kutsuu seuran vuosikokouksen koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta
ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai seuran varsinaisen kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.
 
11§ ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-Avataan kokous
-Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
-Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
-Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus
-Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajien antama lausunto
-Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
-Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
-Vahvistetaan tulevan toimintavuoden kausi-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
-Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
-Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
-Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
-Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
-Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
-Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
-Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 7 päivää ennen kokousta johtokunnalle vuosikokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
-Päätetään kokous
Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3 kohdassa mainittuja tapauksia.
Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
 
12§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä johtokunnalta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräisen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.
 
13§ SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään 4 ja enintään 9 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt.
 
14§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on:
-kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
edustaa seuraa
-johtaa ja kehittää seuran toimintaa
-vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
-hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
-nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
-tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
-tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
-hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
-hoitaa seuran tiedotustoimintaa
-päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
-laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
-valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
-päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä, sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.
 
15§ SEURAN TILINTARKASTUS
Seuran tilit päätetään toimintavuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa tili- ja toiminnantarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
 
16§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä seuran johtokunnan nimeämän muun johtokunnanjäsenen tai toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
 
17§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.
 
18§ SEURAN PURKAUTUMINEN
Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.
Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.
Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliiton käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaiseen toimintaan.
 
19§ YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.